Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni - Gais Security- Gais Siber Güvenlik Teknolojileri

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ


Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında GAİS Siber Güvenlik Teknolojileri Ltd. Şti. (GAİS) tarafından işlenebilecektir. GAİS, Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi şartlar altında kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili aşağıdaki belirtildiği şekilde bilgi vermek isteriz:

Bu bilgilendirmenin hedef kitlesi, şirketimiz çalışanları veya şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası .

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Muhtelif idari ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, GAİS iş ortaklarıyla, resmi kurum ve kuruluşlarla, tedarikçilerle, hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşım amacı, GAİS ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesinden ibaret, bu bilgeler başkaca hiçbir amaçla edinilmemektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde de gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

GAİS, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı koruma yükümlülüğü kapsamında gerekli önlemleri almaktadır.

GAİS, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. GAİS’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

GAİS’e başvurarak kişisel verilerinizle ilgili aşağıda sıralanan haklara sahip bulunmaktasınız. Buna göre;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme.

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

g) Söz konusu Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

I) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

İletişim Bilgileri

Kanun’un 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman iletişim bilgilerimizden irtibata geçebilirsiniz.